Wiedeń

13-15 czerwca 2014 rok
Temat mobilności: Passion Opera Festival 2014, LyraLyric

Cele:
Prezentacja projektów integrujących przedstawicieli różnych narodowości w działaniach kulturalnych. Zapoznanie partnerów z nowatorską organizacją i aranżacją spektakli operowych w międzynarodowej obsadzie, tak aby dotrzeć z przekazem do jak najszerszej grupy odbiorców.
Przebieg: Gospodarz zaprezentował swoją działalność edukacyjną dla dorosłych, uwypuklając aspekt realizacji działań z zespołem osób różnych narodowości. Prezentacja edukacyjnej opery zakończyła się zaplanowaniem i realizacji podobnych spektakli w krajach partnerskich we współpracy z partnerem Austriackim.W trakcie warsztatów Lyra Lyric, zaprezentowano doświad-czenia w zakresie nieformalnej edukacji dorosłych poprzez literaturę i sztukę narracji. Zainteresowanie uczestników spotkania wzbudziła zgodna współpraca, ponad podziałami i ste-reotypami osób różnej narodowości, prowadzono rozmowy z pracownikami i słuchaczami, wyciągano wnioski, poszukując możliwości adaptacji pomysłów do własnego kraju.