Uniwersytet Trzech Pokoleń

utpmale

NIE UCZYMY ANI NIE POUCZAMY – POBUDZAMY DO MYŚLENIA

Polski Uniwersytet Trzech Pokoleń w Berlinie  powstał z inicjatywy berlińskiego Stowarzyszenia Policultura e.V. , reprezentowanego przez Bogusława Flecka.

Stowarzyszenie Policultura organizuje projekt UTP w partnerskiej współpracy z  Uniwersytetem Humboldtów, wydziałem slawistyki reprezentowanym przez
prof. dr Alfrun Kliems oraz Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce (ZIP) na Europejskim Uniwersytecie Viadrina reprezentowanym przez
prof. Dagmarę Jajeśniak-Quast,

Projekt wspierany jest przez prof. UAM dr hab. Bygidę Helbig z Uniwer- sytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.

Z organizatorem projektu Polski Uniwersytet Trzech Pokoleń w Berlinie współpracuje Hanna Jakob, Przewodnicząca Rady Programowej projektu, członek zarządu Rotary Clubu Berlin Mickiewicz – partnera projektu UTP.

UTP zapoczątkował swoją działalność wykładem inauguracyjnym 18 października 2014 roku w gmachu głównym Uniwersytetu Humboldtów, przy Unter den Linden 6, 10099 Berlin i tu też odbywają się raz w miesiącu wszystkie wykłady.

Jednym z celów projektu jest  przybliżenie realiów współczesnej Polski słuchaczom pozbawionym regularnego kontaktu z krajem, poprzez spotkania z naukowcami, artystami, postaciami wybitnymi, kształtującymi opinię publiczną w Polsce.

Ta atrakcyjna oferta spotkań edukacyjnych skierowana jest przede wszystkim do licznej Polonii, jak również do wszystkich mieszkańców Berlina zainteresowanych proponowaną tematyką oraz do studentów slawistyki.
Wykłady są tłumaczone symultanicznie na język niemiecki.

Pomysł utworzenia UTP to głos w publicznej dyskusji o polskiej emigracji w Niemczech, określanej jako „niewidzialna emigracja”. Ma być świadectwem aktywnego wkładu społeczności o polskich korzeniach w kulturalne i intelektualne życie stolicy Niemiec i ma służyć między innymi temu, aby polski język zaistniał w przestrzeni publicznej Berlina.

Rada Programowa projektu określa na każdy kolejny rok akademicki wiodący temat wykładów:
2014/2015 „Zmiany społeczne i kulturowe ostatnich 25 lat w odniesieniu do okresu PRL”
2015/2016  „Polska myśl intelektualna we wspólnej Europie”
2016/2017 „25 – lecie podpisania traktatu polsko – niemieckiego o dobrym sąsiedztwie”
2017/2018 Sztuka i nauka jako pomost między kulturami”
2018/2019 „100 lat odzyskania Polski Niepodległej a kształtowanie się relacji polsko- niemieckich”
2019/2020 „Dokonania Polaków żyjących w Europie w dziedzinie nauki
i kultury”

Wspólne motto wykładów: “Nie uczymy ani nie pouczamy, pobudzamy do myślenia“, wyznacza kierunki wszelkim aspektom działalności Polskiego Uniwersytetu Trzech Pokoleń w Berlinie. UTP to źródło  wiedzy, prezentowanej na akademickim poziomie, a przy tym okazja do inspirujących spotkań i rozmów.

Galeria UTP to kolejny etap działań, nastawiony nie tylko na odwoływanie się do intelektu słuchaczy, ale także do ich emocji i wyobraźni.
Założeniem Galerii UTP jest prezentowanie dorobku twórców, mających polskie korzenie i działających na terenie EU, zwłaszcza w Berlinie.
Raz w miesiącu słuchacze każdego wykładu maja okazję uczestniczyć w wydarzeniu artystycznym, organizowanym w przestrzeni publicznej Berlina. Każdy wernisaż prezentuje twórczość jednego artysty. Umożliwia to bezpośredni kontakt odbiorcy
z twórcą, co w procesie  odbioru sztuki stanowi wartość szczególną. Wernisaże mają być jedynie sygnałem, inspirującym do szerszego zainteresowania się twórczością artysty.

Projekt współfinansowany jest przez:
PNFNFWPN

Osoby, firmy, instytucje, które zechcą wesprzeć projekt finansowo proszone są o przelew na następujące konto:

Policultura e.V.
Commerzbank AG
IBAN: DE67 1004 0000 0350 0881 00
BIC: COBADEFFXXX

Policultura e.V.  jako organizacja pożytku publicznego upoważniona jest do wydawania poświadczenia o darowiźnie potrzebnego do urzędu finansowego.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie dyplom2-716x1024.jpg

WyświetlanieOpublikuj33 wersjeSzablon:Strona nadrzędna:Kolejność

Język Język

Deutsch

Tłumaczenia

PolskiDodaj tłumaczenie w języku: PolskiTłumaczenie
  • Dokument