EUROPEJSKI UNIWERSYTET TRZECH POKOLEŃ

Erasmus+. Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji osób dorosłych
Czas realizacji: 01.09.2017-31.08.2019


Celem projektu jest doskonalenie kadry organizacji pozarządowych z różnych krajów EU w zakresie organizowania nieformalnej edukacji dorosłych oraz wzajemnej współpracy w celu umożliwienia im jak najlepszego realizowania ważnych wartości Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, jak: godność człowieka, niedyskryminacja oraz różnorodność kulturowa, religijna i językowa to.
Prawdziwa integracja społeczeństw, w tym w obrębie EU, potrzebuje zmiany sposobu myślenia, uświadomienia korzyści z integracji u zwykłych obywateli, w społecznościach lokalnych, w życiu codziennym. Jest to proces mozolny, wymagający zaangażowania i dobrej woli wielu osób, przede wszystkim ustawicznej edukacji ludzi w każdym wieku prowadzącej do zmiany sposobu myślenia, postaw i zachowań.
Pomimo upływu lat, wielu wysiłków i zaangażowanych środków potrzeba skutecznej edukacji i uświadamiania w tym zakresie pozostaje niezmiennie ważna, pilna i powszechna na obszarze całej UE, we wszystkich grupach wiekowych i we wszystkich obszarach życia. Problem nierównego traktowania, dyskryminacji, ksenofobii znajduje swe odbicie w politykach horyzontalnych UE i w priorytetach finansowanych przez nią programów.

Spośród organizacji w rożnych krajach, ktorych dzialania ogniskują się wokół integracji spolecznej (miedzykulturowej i miedzypokoleniowej) na rzecz harmonijego spoleczenstwa, wybralismy te, ktore realizują te założenia poprzez rozne formy pozafomalnej edukacji dla dorosłych.
Są to organizatorzy rożnych „Uniwersytetów” otwartych dla szerokiej publiczności: Uniwersytet Trzech Pokoleń w Berlinie i Brukseli, Uniwersytet Otwarty w Budapeszcie, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Polsce.
Organizacja włoska specjalizuje się w działaniach z obszaru edukacji pozaformalnej w wymiarze międzypokoleniowym i ma szczególne osiągnięcia w zakresie pozyskiwania słuchaczy w różnym wieku.

Poprzez nasze wyklady udowadniamy, że świat jest co prawda skomplikowany, ale jednocześnie wytłumaczalny; odpowiedzi na proste pytania bywają trudne – ale są możliwe! Nie uczymy ani nie pouczamy – pobudzamy za to do myślenia. Naszym celem jest wymiana doświadczeń w atmosferze otwartej i równej dyskusji. Nie oceniamy poglądów, stawiamy natomiast na szczerą rozmowę prowadzoną przez zaproszonych przez nas gości. Dowiadujemy się, co ich inspiruje i motywuje, tak samo zresztą jak wszystkich uczestników dyskusji. Zamiast suchych faktów pragniemy przekazać słuchaczom poparty doświadczeniem życiowym światopogląd wykładowcy.
Uniwersytet jest otwarty dla wszystkich. Formuła trzech pokoleń to rozszerzenie sprawdzonej koncepcji uniwersytetu trzeciego wieku, wzbogacona o udział osób należących do średniego i całkiem młodego pokolenia. Swoje miejsce znajdzie tu każdy , bez względu na wykształcenie czy wykonywany zawód. Naszych sluchaczy zachęcamy natomiast do ciekawości i bezkompromisowej dociekliwości.

Głownym celem projektu jestwymiana dobrych praktyk, służąca podniesieniu kompetencji organizacyjnych i merytorycznych kadry organizacji pozarządowych, organizujących nieformalną edukację dla dorosłych w krajach EU.
Będziemy udoskonalać i poszerzać spektrum metod, jakimi posługujemy się w celu zapewnienie jak najwyższego poziomu organizacyjnego projektom edukacyjnym organizatorów. Wzajemna nauka i wymiana doświadczeń pomiędzy współpracownikami wszystkich organizacji partnerskich projektu będzie bazowała na spotkaniach w kolejnych krajach uczestniczących.