Przemyśl

25-28.października 2013
Temat mobilności:  Przemyska Jesień Muzyczna

Organizacja goszcząca:
Koordynator Projektu:  „Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu” .
Spotkanie w Polsce, w Przemyślu miało charakter organizacyjno-merytoryczny. Było to pier- wsze spotkanie projektowe organizowane przez Koordynatora dlatego też istotną jego część stanowiły warsztaty poznawczo-integracyjno-planistyczne.
Każdy z Partnerów przedstawił:
-swoją organizację i jej zakres działalności
-plan swojego udziału w realizacji projektu MITEK
-swoją ofertę dla Partnerów, zgodnie z zapisami we wniosku i aktualnymi realiami
-oczekiwania wobec innych.
Organizacje partnerskie były reprezentowane przez osoby decyzyjne, co ułatwiło planowanie wdrażania projektu, podejmowanie wiążących zobowiązań i odpowiedzialny podział obo- wiązków. Koordynator omówił organizacyjne aspekty wdrażania i rozliczania projektu oraz opracowane zasady i metody komunikacji, monitoringu i ewaluacji, wzory dokumentów służą- cych sprawnej realizacji przedsięwzięcia i prawidłowej dokumentacji realizowanego projektu. Uzgodniono standardy dotyczące organizacji mobilności przez organizacje˛ goszczącą. Przeka- zano informację od Partnera greckiego o rezygnacji z udziału w Projekcie. Przedyskutowano wynikającą z tego faktu konieczność modyfikacji harmonogramu realizacji projektu i dokonano zmian korzystnych dla skutecznego osiąg-nięcia celów projektu, satysfakcjonujących wszystkich Partnerów. Dokonano urealnienia planu wdrażania projektu w stosunku do zapisów we wnio- sku. Ustalono szczegółowy plan realizacji projektu, w tym terminy i wstępne programy spotkań Partnerów
Drugą istotną część spotkania stanowiło poznanie „dobrych praktyk” działalności Partnera polskiego. Organizacja goszcząca czyli Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu zaprezen- towało swoją działalność dotyczącą edukacji dorosłych poprzez kulturę „z wyższej półki”. Zrealizowano warsztaty, w trakcie których najwięcej uwagi poświęcono omówieniu skutecznych metod anga- żowania dorosłych w edukację i roli mediów w tym procesie. Warsztat poprowadził dziennikarz i wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnio-europejskiej w Przemyślu.
Głównym celem warsztatu było zrozumienie zasad budowania dobrych relacji oraz współpracy z mediami. Uczestnicy dowiedzieli się jak należy przygotowywać informację dla różnych rodzajów mediów i jak skutecznie nią zainteresować.
Zrealizowano także warsztat dotyczący dobrych praktyk współpracy organizacji z lokal- nymi władzami. Pełnomocnik ds. ngo Prezydenta Miasta Przemyśl przedstawił zasady współpracy wypracowane w Przemyślu, uznane w województwie za wzorcowe. Zaprezentował przykłady dobrej praktyki współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz mniejszości na- rodowych. W zajęciach wzięli udział przedstawiciele zaproszonych organizacji, dzieląc się włas/ nymi doświadczeniami. Warsztaty zakończyły się dyskusją, goście szczególnie dopytywali o rozwiązania, których wdrożeniem czy adaptacją byli zainteresowani.
W trakcie Spotkania uczestnicy wzięli udział w koncertach organizowanych przez gospodarzy w ramach Przemyskiej Jesieni Muzycznej gdzie mieli możliwość zobaczyć organizację profesjonalnych koncertów muzyki poważnej poznać opinię słuchaczy i przedstawicieli mediów. Na koniec spotkania dokonano podsumowania mobilności i ewaluacji wizyty. Ostatni dzień mobilności zaplanowano na rozmowy dotyczące planowania wdrażania lub adaptacji doświadczeń polskiego Partnera Projektu oraz bilateralnych planów Partnerów. Taki elastyczny program ostatniego dnia mobilności Partnerów dostosowany do indywidualnych potrzeb uznano za bardzo dobre rozwiązanie godne wdrożenia w ramach kolejnych spotkan´ .